دکتر مهسا خدایاریان

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیک: 


mahsa.khodayarian6[at]gmail.com , khodayarian@ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492218-035

Initiates file download  رزومه

Initiates file download برنامه هفتگی