نام و نام خانوادگی

محمد علی خورایه

سمت

معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی

رشته تحصیلی

حسابداری

تلفن تماس

035-31682053

ایمیل

Khoorayeh1414@irah.ir

ساعت حضور

شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15:15

محل خدمت

ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

یکشنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دوشنبه

دانشکده

جلسه

جلسه

جلسه

سه شنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

چهارشنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

پنج شنبه