جلسه بررسی مشکلات و درخواست­های دانشجویان

جلسه مشترک اعضای شاخه دانشجویی واحد توسعه آموزش (SEDO ) با سرپرست واحد توسعه آموزش

اولین جلسه (SEDO )