معاونین دانشکده

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسینی
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون آموزشی دانشکده
پست الكترونيك:  mhosseini81@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536238661

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین حکمتی مقدم
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون پژوهشی دانشکده
پست الكترونيك: shhekmati2002@yahoo.com

رزومه انگلیسی 1398

رزومه فارسی 1390

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536238505-03531682136

معاون دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : محمدحسین عوض بخش

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه ، معاون دانشجوئی و فرهنگی

نحوه ارائه خدمات: حضوری

 محل خدمت: مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا- دانشکده پیراپزشکی- طبقه اول- اتاق شماره 39

تلفن : 03536238626-03531682161

معاون اداری و مالی

نام و نام خانوادگی : محمدعلی خورایه

سمت : معاون اداری و مالی

 

پست الكترونيكkhoorayeh1414@iran.ir :

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536230651-03531682053

معرفی معاونین دانشکده