معاونین دانشکده

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسینی
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون آموزشی دانشکده
پست الكترونيك:  mhosseini81@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین حکمتی مقدم
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون پژوهشی دانشکده
پست الكترونيك: shhekmati2002@yahoo.com

رزومه

معاون دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجوئی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی : احمد انتظاری
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون دانشجوئی و فرهنگی،مدیرگروه هوشبری و اتاق عمل
پست الكترونيكEntezari_1343ahmad@yahoo.com :

معاون اداری و مالی

نام و نام خانوادگی : محمدعلی خورایه
سمت : معاون اداری و مالی
پست الكترونيكkhoorayeh1414@iran.ir :

معرفی معاونین دانشکده