دانشجویان  پزشکی و دندانپزشکی

 

دستیاری دندانپزشکی: فارغ التحصیل

دکتر پریسا غلامین

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان مهندسی

 

دکترای مهندسی نساجی

مهدیه دهقان طزرجانی

دکترای مهندسی نساجی

نجمه دهقان منشادی

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان بیولوژی سلولی و مولکولی

 

مریم ادیب

روشن رضائی رنجبر

دانشجویان بیوتکنولوژی انستیتوپاستور

 

 

جواد هراتی