بنر

برنامه هفتگی دکتر احرامپوش (نیمسال اول 97 – 96)

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

17 - 15

شنبه

فن آوری ای نوین کنترل آلودگی هوا

 

نمــاز

 

یکشنبه

 

نمــاز

زبان تخصصی پیشرفته

اکولوژی 

دوشنبه

 

 

نمــاز

زبان تخصصی

سلامت در بلایا

سه شنبه

 

 

نمــاز

کنترل آلودگی هوا

بهداشت محیط

چهارشنبه

 

 

نمــاز

زبان تخصصی

بهداشت محیط

برنامه هفتگی دکتر مختاری (نیمسال اول 97 – 96)

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

مشاوره

زبان انگلیسی

نمــاز

مشاوره

مطالعه

یکشنبه

مدیریت پسماند1

جلسه گروه

نمــاز

فناوری کمپوست

مدیریت جامع مواد زائد جامد

دوشنبه

مشاوره

زبان انگلیسی

نمــاز

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

سه شنبه

مشاوره

امور فرهنگی

نمــاز

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

مطالعه

چهارشنبه

مدیریت مواد زائد جامد

مشاوره

نمــاز

شورای تحصیلات تکمیلی

مطالعه

برنامه هفتگی دکتر قانعیان (نیمسال اول 97 – 96)

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

تصفیه فاضلاب

طراحی تصفیه خانه

نمــاز

مدیریت فاضلاب صنعتی

مطالعه

یکشنبه

مدیریت توسعه فناوری

دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

نمــاز

پروژه کارشناسی ارشد

پروژه دکتری

دوشنبه

مرکز رشد زیست فناوری

مدیریت توسعه فناوری

نمــاز

روشهای نوین تصفیه فاضلاب  

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات

نمــاز

   دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

پروژه کارشناسی

چهارشنبه

کارآموزی ارشد اکولوژی

نمــاز

HSR معاونت بهداشتی

مشاوره پایان نامه

برنامه هفتگی دکتر سلمانی (نیمسال اول 97 96)

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

مشاوره

مشاوره

استراحت و نماز

مشاوره

شیمی عمومی علوم آزمایشگاهی

یکشنبه

کارآموزی

جلسه گروه

استراحت و نماز

آزمایشگاه شیمی عمومی محیط

مطالعه

دوشنبه

شیمی پیش

 

استراحت و نماز

آزمایشگاه شیمی عمومی

مشاوره

سه شنبه

فن آوری کمپوست

امور فرهنگی

استراحت و نماز

شیمی عمومی

مطالعه

چهارشنبه

شیمی عمومی

کاربرد روش های دستگاهی

استراحت و نماز

مطالعه

شیمی عمومی

برنامه هفتگی دکتر ابراهیمی (نیمسال اول 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

روش فراورش و دفع لجن

جلسه مجله JEHSD

استراحت و نمــاز

کلاس زبان

مطالعه

یکشنبه

جلسات گروه مدیریت پسماند

جلسات گروه مهندسی بهداشت محیط

استراحت و نمــاز

شورای تحصیلات تکمیلی

بازیافت مواد و انرژی

 

دوشنبه

شبکه جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

کلاس زبان

استراحت و نمــاز

جلسه مشاوره و ارائه دانشجویان

اصول سم شناسی محیط

 

سه شنبه

مدیریت توسعه منابع آب

 

جلسات فرهنگی اساتید

استراحت و نمــاز

سم شناسی محیط

مقاله نویسی انگلیسی

چهارشنبه

مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست

استراحت و نمــاز

مطالعه

 

 

برنامه هفتگی دکتر دالوند (نیمسال اول 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

مطالعه

مدیریت و پایش کیفیت منابع آب

استراحت و نمــاز

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

یکشنبه

مدیریت توسعه منابع آب

جلسات گروه و ژورنال کلاب

استراحت و نمــاز

مشاوره دانشجویان

مطالعه

دوشنبه

مشاوره دانشجویان

تصفیه آب

استراحت و نمــاز

محیط سنجی

آزمایشگاه

سه شنبه

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

جلسه فرهنگی

استراحت و نمــاز

مشاوره دانشجویان

مطالعه

چهارشنبه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

استراحت و نمــاز

آزمایشگاه

آزمایشگاه