بنر

برنامه هفتگی دکتر احرامپوش (نیمسال اول 97 96)

ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

 

 

 

فن آوری های نوین کنترل آلودگی هوا

یکشنیه

 

 

 

زبان تخصصی پیشرفته

دوشنبه

 

 

 

زبان تخصصی

سه شنبه

 

 

 

زبان تخصصی

چهارشنبه

 

 

 

کنترل آلودگی هوا

برنامه هفتگی دکتر مختاری (نیمسال اول 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-13

15 - 13

17-15

شنبه

 

 

استراحت نماز

 

 

یکشنیه

مدیریت جامع مواد زائد جامد

 

استراحت نماز

 

 

دوشنبه

 

 

استراحت نماز

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

سه شنبه

 

 

استراحت نماز

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط

 

چهارشنبه

مدیریت مواد زائد جامد

 

استراحت نماز

 

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر قانعیان (نیمسال اول 97 96)

ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-13

15 - 13

شنبه

تصفیه فاضلاب

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

استراحت و نماز

مدیریت فاضلاب های صنعتی

یکشنیه

 

 

استراحت و نماز

 

دوشنبه

 

 

استراحت و نماز

روش های نوین تصفیه فاضلاب

سه شنبه

بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

استراحت و نماز

 

چهارشنبه

 

 

استراحت و نماز

 

برنامه هفتگی دکتر سلمانی (نیمسال اول 97 96)

ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-13

15 - 13

17 - 15

شنبه

مشاوره

مشاوره

استراحت و نماز

مشاوره

شیمی عمومی علوم آزمایشگاهی

یکشنیه

کارآموزی

جلسه گروه

استراحت و نماز

آزمایشگاه شیمی عمومی محیط

مطالعه

دوشنبه

شیمی پیش

 

استراحت و نماز

آزمایشگاه شیمی عمومی

مشاوره

سه شنبه

فن آوری کمپوست

امور فرهنگی

استراحت و نماز

شیمی عمومی

مطالعه

چهارشنبه

شیمی عمومی

کاربرد روش های دستگاهی

 

 

مطالعه

 

برنامه هفتگی دکتر ابراهیمی (نیمسال اول 97-96)

 

ساعت

ایام هفته

10-8

10-12

12-13

13-15

15-17

شنبه

دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

یکشنبه

بازیافت مواد و انرژی

روش فراورش و دفع لجن

نماز و استراحت

شورای تحصیلات تکمیلی

مطالعه

دوشنبه

شبکه جمع اوری فاضلاب و آب های سطحی

نماز و استراحت

مشاوره دانشجویان

اصول سم شناسی محیط

سه شنبه

مدیریت توسعه منابع آب

جلسات فرهنگی

نماز و استراحت

سم شناسی محیط

مقاله نویسی انگلیسی

چهارشنبه

مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست

نماز و استراحت

مطالعه

برنامه هفتگی دکتر دالوند (نیمسال اول 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-13

15 - 13

17-15

شنبه

مدیریت و پایش کیفیت منابع آب

استراحت نماز

 

 

یکشنیه

 

استراحت نماز

 

 

دوشنبه

 

تصفیه آب

استراحت نماز

 

سه شنبه

بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

استراحت نماز

 

 

چهارشنبه

 

استراحت نماز