بنر

برنامه هفتگی دکتر احرامپوش (نیمسال دوم 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

18 - 16

شنبه

اثرات جهانی آلود گی هوا

برنامه ریزی و مدیریت بهداشت محیط

نمــاز

زبان تخصصی

 

یکشنبه

 

نمــاز

اثرات جهانی آلودگی هوا

دوشنبه

 

 

نمــاز

بهداشت محیط در بلایا و فوریتها

سه شنبه

 

 

نمــاز

                                  -------------

چهارشنبه

 

 

نمــاز

برنامه ریزی و مدیریت بهداشت محیط

 

برنامه هفتگی دکتر مختاری (نیمسال دوم 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

استراحت و نمــاز

مشاوره

مطالعه

یکشنبه

مشاوره

زبان انگلیسی

استراحت و نمــاز

جلسه گروه

مطالعه

دوشنبه

مدیریت پسماند2

مشاوره

استراحت و نمــاز

مدیریت مکان های دفن پسماند

بهداشت محیط در بلایا

سه شنبه

کاربرد گندزداها در بهداشت محیط

امور فرهنگی

استراحت و نمــاز

مشاوره

مطالعه

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

استراحت و نمــاز

کارآموزی

مطالعه

 

برنامه هفتگی دکتر قانعیان (نیمسال دوم 98 – 97)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

مدییت صرفه جویی

فاضلاب صنعتی

نمــاز

مدییت صرفه جویی

مدییت صرفه جویی

یکشنبه

مدیریت توسعه فناوری

دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

نمــاز

پروژه کارشناسی ارشد

پروژه دکتری

دوشنبه

مرکز رشد زیست فناوری

مدیریت توسعه فناوری

نمــاز

دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات

نمــاز

دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

پروژه کارشناسی

چهارشنبه

کارآموزی ارشد اکولوژی

نمــاز

گزارش هفتگی گروه اکولوژی انسانی

مشاوره پایان نامه

 

 

برنامه هفتگی دکتر سلمانی (نیمسال دوم 97 – 96)

 

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

شنبه

بین الملل

اداری

استراحت و نماز

راهنمایی دانشجویان

یکشنبه

شیمی محیط

جلسه گروه

استراحت و نماز

مقاله نویسی فارسی

دوشنبه

آزمایشگاه

رفع اشکال کارشناسی

استراحت و نماز

آزمایشگاه شیمی عمومی

سه شنبه

مطالعه

امور فرهنگی

استراحت و نماز

راهنمایی دانشجویان ارشد

چهارشنبه

تحقیق پژوهشی

 

استراحت و نماز

راهنمایی دانشجویان دکتری

 

 

برنامه هفتگی دکتر ابراهیمی (نیمسال دوم 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

نظارت و کنترل برنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه مجله JEHSD

استراحت و نمــاز

مشاوره دانشجویان

یکشنبه

شیکه جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

کلاس زبان

استراحت و نمــاز

جلسات گروه مهندسی بهداشت محیط

شیکه جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

دوشنبه

جلسه مجله JEHSD

کنترل و تصفیه شیرابه

استراحت و نمــاز

جلسات گروه میریت پسماند

سه شنبه

مطالعه

 

جلسات فرهنگی اساتید

استراحت و نمــاز

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست

چهارشنبه

داوری مجلات

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست

استراحت و نمــاز

مطالعه و حضور در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

برنامه هفتگی دکتر دالوند (نیمسال دوم 97 – 96)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

15 - 13

17 - 15

شنبه

مطالعه

مشاوره دانشجویان

استراحت و نمــاز

نگارش مقاله

مطالعه

یکشنبه

مشاوره دانشجویان

مکانیک سیالات

استراحت و نمــاز

جلسه گروه و ژورنال کلاب

مقاله نویسی فارسی

دوشنبه

مطالعه

مدیریت کیفیت آب

استراحت و نمــاز

آزمایشگاه

مطالعه

سه شنبه

مشاوره دانشجویان

جلسه فرهنگی

استراحت و نمــاز

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

مشاوره دانشجویان

چهارشنبه

کمیته تحقیقات دانشجویی

آزمایشگاه

استراحت و نمــاز

آزمایشگاه

آزمایشگاه