معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر سیدحسین حکمتی مقدم
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون پژوهشی دانشکده
پست الكترونيك: shhekmati2002@yahoo.com

رزومه فارسی 1390

Hekmatimoghaddam -CV-2017

برنامه هفتگی 96

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536238505-03531682136

بررسی لازم و اتخاذ تصمیم های مناسب در مورد نحوه فعالیت های پژوهشی

 مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهش سالانه

اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه (واحد کتابخانه، اینترنت و ....)

همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی

نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشکده

تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت

نظارت بر فعالیت های شورای پژوهشی دانشکده

هدایت و هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقاتی دانشجوئی

Tشورای پژوهشی دانشکده:

امور پژوهشی دانشکده با تأسیس دانشکده از سال 81 فعالیت های خود را با هدف بسط و گسترش روحیه فرهنگ تحقیق و پژوهش، اجرای تحقیقات و ارائه نتایج و ایجاد زمینه های مناسب جهت امر پژوهش آغاز نموده و در این راستاجلسات شورای پژوهشی دانشکده بطور مرتب و طبق برنامه زمان بندی سالانه که اعضا شورا از آن اطلاع دارند تشکیل و در مورد طرح های ارسالی به شورا تصمیم گیری می شود.دستور کار هر جلسه به طور متوسط 3 طرح تحقیقاتی میباشد که رسمی شدن جلسات منوط به حضورنصف به اضافه 1 اعضای شورا میباشد.

 اعضاء شوراي پژوهش

دکتر حسینعلی صادقیان

دكتر فتح ا.. بوذرجمهري

دكتر محمد حسيني

 دكتر حكمتي مقدم

 دكتر گیلدا اسلامی

 دكتر حسین فلاح زاده

 دكتر فاطمه كاسب

دکتر علی دهقانی

 دكتر حسين هادي ندوشن

 دکتر علی اصغر پرچ

آقای احمد انتظاری

خانم شیرین شیرانی