نام و نام خانوادگی : محمدحسین عوض بخش

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه ، معاون دانشجوئی و فرهنگی

نحوه ارائه خدمات: حضوری

 محل خدمت: مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا- دانشکده پیراپزشکی- طبقه اول- اتاق شماره 39

تلفن : 03536238626-03531682161