مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان ابرکوه
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اشکذر
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اردکان
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان بافق
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان بهاباد
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان تفت
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان خاتم
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان مهریز
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان میبد
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان یزد

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************