اطلاعيه ثبت نامي پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه96

 

زمان ثبت نام : یکشنبه 8 بهمن لغایت دو شنبه 9بهمن ماه 96

 

انتخاب واحد توسط آموزش دانشکده بین الملل صورت می گیرد

و

شروع کلاسها   14/11/96  می باشد

 

آدرس و تلفن محل ثبت نام:

دانشکده بین الملل:کیلومتر 5 جاده اختصاصی بافق- پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

38367668  035

مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند :

1- پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني ويا گواهينامه پايان دوره پيش‌دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 31/06/ 96و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه باشند

2-اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد 

3-اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان

4-چهار قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري 

5-مدركي دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه (جهت برادران)

6-اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان

7-پذيرفته‌شدگان لازم است به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند و اين رسيد پستي را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند کدپستی دانشگاه:8916978477 

8-ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا اداره  آموزش پرورش شهرستان ذيربط براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد

Initiates file downloadدانلود فرم های ثبت نامی

(توجه: علاوه بر دانلود فرم هاي ثبت نامي، فرم هاي زير را نيز دانلود و تكميل نماييد)

Initiates file download·       تعهد نامه انضباطي دانشجو

Initiates file download·       تعهد نامه انضباطي خواهران دانشجو

Initiates file download·       مصاديق پوشش و وضعيت نامناسب جهت خواهران دانشجو

Initiates file download·       مصاديق پوشش و وضعيت نامناسب جهت برادران دانشجو

Initiates file download·       فرم اطلاعات دانشجويان

 

شماره پیامک مدیر آموزش دانشگاه: 30007525000010

شماره پیامک اداره پذیرش و ثبت نام : 30007525000037     

لطفا جهت دریافت پیامک پیام های تبلیغاتی خود را غیر فعال ننمایید

تلفن مسئول آموزش:       38367668  035

اداره پذيرش و ثبت نام

مدیريت آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد