مهندس حمید خبیری

پست سازمانی : مدرس گروه

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی

پست الکترونیک :h khabiri@razi.tums.ac.ir

شماره تماس: 09123303126

رزومه:

Initiates file downloadبرنامه هفتگی :

Initiates file downloadطرح درس: