کمیته نظارت بر عملکرد انجمن علمی

انجمن علمی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آموردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارتهای عملی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفرینی، انجمن های علمی دانشجویی در عرصه های مختلف دانش سلامت با حمایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

انجمن های علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سلامت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می شود.

-  حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه

-  شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان

-  ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

-  افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی

-  تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سلامت با عموم جامعه

-  تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان

-  استفاده حداکثری از شرکت های دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی

-  ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهاد ها و انجمن های علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه اعضاء هیئت علمی

-  تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سلامت

- تلاش در جهت ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین دانش و صنعت

- توسعه و ترویج فعالیت های علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سلامت

- فعالیت شبکه ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس کمیته نظارت بر انجمن علمی: دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی

دبیر کمیته نظارت بر انجمن علمی:خانم الهام فضل جو

اعضای کمیته: خانم دکتر نیر سلمانی _ خانم زهره خاوری - آقای مهدی آقاباقری

دانشجویان: محمد حسن زاده - عهدیه بحری