شورای سیاست گذاری فرهنگی

مقدمه

شورای سیاست گذاری فرهنگی دانشکده هابه منظور ایجاد فضای تعامل و همکاری بیشتر بین مسئولان، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان فعال فرهنگی و ارائه راهکارهای عملی در راستای ساماندهی بهتر مسائل فرهنگی دانشکده ها تشکیل شده است. این شورا انجام مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های فرهگی را در چهارچوب سیاست ها و قوانین دانشگاهی و در  جهت تحقق ارزش های اخلاقی و فرهنگی در شئون مختلف بر عهده دارد. همچنین این شورا با بهره گیری از پتانسیل عظیم دانشجویی و توان علمی و فرهنگی اعضای هیئت علمی و کارکنان، برای به ثمر رسیدن برنامه های فرهنگی و اعتلای فرهنگ دانشگاهی تلاش می نماید.

اعضای شورا

رییس شورا: دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی

دبیر شورا: خانم الهام فضل جو

بقیه اعضا: خانم دکتر نیر سلمانی- آقای مهدی آقاباقری- خانم آتنا دادگری- خانم زهره خاوری - خانم ایمانه باقری - خانم راضیه ناظمیان- خانم بتول رجبی پور - خانم مریم افخمی - خانم سمیره دهقانی

دانشجویان: مطهره خانی - محمد کمری - محمدرضا زارع

شرح وظایف شورا

ü      نیاز سنجی و اولویت بندی برنامه های فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده

ü      برنامه ریزی و تدوین تقویم فرهنگی در راستای ایجاد هماهنگی برای انجام فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دانشکده

ü      استعدادیابی از دانشجویان، اساتید و کارکنان و استفاده از ظرفیت آنان در برنامه های مختلف فرهنگی در سطح دانشکده

ü   شناسایی مشکلات فرهنگی، آسیب شناسی و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی دانشکده و ارائه گزارش های دوره ای به ریاست دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع آنها

ü      همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان دانشکده ها و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه های آموزشی و فرهنگی مشترک

ü      نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی و نحوه اجرای آئین نامه در دانشکده و ارائه گزارش به ریاست دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل حجاب و عفاف و نحوه اجرای آئین نامه در دانشکده و ارائه گزارش به ریاست دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل یاوران معروف و نحوه اجرای آئین نامه در دانشکده و ارائه گزارش به ریاست دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ü   بحث و تبادل نظر در خصوص آئین نامه انطباق و نحوه اجرای آئین نامه در دانشکده و ارائه گزارش به ریاست دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ü      برگزاری منظم جلسات و ارسال مستندات مربوطه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

اهداف

ü      آسیب شناسی فرهنگی و شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع آنها

ü      ایجاد بستری جهت تعامل بهتر و موثرتر بین مسئولان دانشکده و دانشجویان

ü      ایجاد حس مشارکت پذیری در دانشجویان و ارتباط مناسب بین فعالین فرهنگی

ü      ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به انجام فعالیت های فرهنگی

ü      تشویق و حمایت از دانشجویان فعال فرهنگی

ü      جلوگیری از بروز مشکلات و موازی کاری در انجام فعالیت های فرهنگی

تاریخ جلسات

تاریخ جلسات شورای سیاستگزاری فرهنگی دانشکده پرستاری میبد

 

جلسات

تاریخ

جلسه اول

1397/6/21

جلسه دوم

1397/7/21

جلسه سوم

1397/8/19

جلسه چهارم

1397/9/24

جلسه پنجم

1397/10/24

جلسه ششم

1397/11/7

جلسه هفتم

1397/12/18

 

 

فرم صورتجلسه