دکتر محمدحسن احرام پوش

سمت در کمیته: رئیس کمیته

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای مهندسی بهداشت محیط

سمت دانشگاهی و سازمانی: رئیس دانشکده بهداشت

شماره تماس: 09131518917

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در کمیته: دبیر کمیته

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سمت دانشگاهی و سازمانی: معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

شماره تماس: 09131516779

پست الکترونیکی: mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر سیدعباس سادات حسینی

سمت در کمیته: متخصص اخلاق پزشکی

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- متخصص پزشک قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09121754893

پست الکترونیکی: sadathosseini [at]ssu.ac.ir

دکتر حسین فلاح زاده

سمت در کمیته: متخصص آمار و اپیدمیولوژی

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای آمارزیستی

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09131529486

پست الکترونیکی: drfallahzadeh [at]ssu.ac.ir

حجه الاسلام والمسلمین علیرضا خراسانی

سمت در کمیته: روحانی

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- نهج البلاغه

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو دفتر نهاد دانشگاه فرهنگیان

شماره تماس: 09132577751

پست الکترونیکی: khorasanyali [at]gmail.com

جناب آقای علی اکبر نقیبی

سمت در کمیته: حقوقدان

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- حقوق

سمت دانشگاهی و سازمانی: سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه

شماره تماس: 09372204993

پست الکترونیکی: naghibi92a[at]gmail.com

دکتر آزاده نجارزاده

سمت در کمیته: پژوهشگر1

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار- دکترای تغذیه

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09122022817

پست الکترونیکی: azadnajarzadeh[at]ssu.ac.ir

دکتر حسن مظفری

سمت در کمیته: پژوهشگر2

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای تغذیه

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09131531467

پست الکترونیکی: h.mozaffari[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد حسینی شریف آباد

سمت در کمیته: پژوهشگر3

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای زیست

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09131531467

پست الکترونیکی:

دکتر غلامرضا محمدی

سمت در کمیته: نماینده جامعه

رشته تحصیلی: دکترای ادبیات

سمت دانشگاهی و سازمانی: مدرس مدعو

شماره تماس: 09132508027

پست الکترونیکی: ghrm34[at]yahoo.com

دکتر حسین هادی ندوشن

سمت در کمیته: پژوهشگر مشاور

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- دکترای ایمنولوژی

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09133576620

پست الکترونیکی: hhadin[at]ssu.ac.ir

دکتر محمدرضا رحیمی

 سمت در کمیته: پژوهشگر مشاور

رتبه علمی و رشته تحصیلی: مربی- دکترای علوم قرآن و حدیث

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09133531828

پست الکترونیکی: mohreza1338[at]gmail.com

دکتر راضیه منتظرالفرج

سمت در کمیته: پژوهشگر مشاور

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت دانشگاهی و سازمانی: عضو هیات علمی

شماره تماس: 09132564206

پست الکترونیکی: r.montazerfaraj[at]ssu.ac.ir

سرکار خانم فرخ لقا ثروت

سمت در کمیته: کارشناس

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 09132536636

پست الکترونیکی: f.sevat2006[at]yahoo.com

سرکارخانم زینب عنبری

سمت در کمیته:  کارشناس

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد  سلامت سالمندی

شماره تماس: 09138581993

پست الکترونیکی: z.anbari2020[at]gmail.com