دکتر حسن جعفری

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی 
استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیک: jafary_h[at]yahoo.com 
شماره تماس:31492167-035

رزومه

شرح وظایف

_برنامه هفتگی

- طرح درس