انجمن علمی

انجمن علمی دانشکده پرستاری میبد در سال 1395 بنا به درخواست دانشجویان تشکیل شد.


دبیر کانون: محمد حسن زاده

انجمن علمی دانشجویی: جمعیتی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یك دانشکده یا یك گروه آموزشی و یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

عضویت:
عضو عادی: دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی دانشجویی مربوطه را تکمیل می نمایند.
عضو فعال: اعضایی از انجمن علمی دانشجویی مربوطه که بیش از سه ماه از عضویت آنها گذشته و به تشخیص اکثریت شورای مرکزی شاخص های فعال بودن در انجمن های علمی دانشجویی را کسب کرده باشند.

مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی: مجمعی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی مربوطه می باشند.

شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی: شورایی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی است که به صورت سالیانه توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و از این پس، شورای مرکزی انجمن علمی نامیده می شود.

شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده : شورایی متشکل از دبیران انجمن های علمی دانشجویی یك دانشکده که وظیفه هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن های علمی دانشجویی یك دانشکده را بر عهده دارد که از این پس، شورای دبیران دانشکده نامیده می شود.