نشریه فرهنگی دانشجویی سایه در زمستان سال 1393 شروع بکار نمود و تاکنون 6 نسخه از آن به چاپ رسیده است.

صاحب امتیاز: دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی

مدیر مسئول: محمد سعیدی نژاد

 

سردبیر: محمد کمری

 

نشریه علمی نگاه سفید در زمستان سال 1396 شروع بکار نمود و تاکنون 3 نسخه از آن به چاپ رسیده است.

صاحب امتیاز: دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی

مدیر مسئول: محمد سعیدی نژاد

سردبیر: محمد کمری