خانم دکتر تیموزی

دکتر فهیمه تیموری

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک:  f.teimori62[at]gmail.com

-  شرح وظایف

-        تلفن: 03531492101

-        رزومه

-        برنامه هفتگی