رديف

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

وضعیت

1

9654521001

توفيقي-نسرين

درحال تحصیل

2

9654521002

حسين  پور-اعظم

درحال تحصیل

3

9654521003

شاهرخي-شبنم

درحال تحصیل

4

9654521004

ضيائي-پروين

درحال تحصیل

5

9654521005

عرب  زاده-طيبه

درحال تحصیل

6

9654521006

كشت  كار-ايمان

درحال تحصیل

7

9654521007

محمدي-شمس  الدين

درحال تحصیل

رديف

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

وضعیت

1

9854521001

اكبري-سعيده

درحال تحصیل

2

9854521002

اكبري  حاجي  اباد-فاطمه

درحال تحصیل

3

9854521003

جوادي  خرانق-عليرضا

درحال تحصیل

4

9854521004

حاتمي  قلعه  رشيدي-مهوش

درحال تحصیل

5

9854521005

مرادي-مهدي

درحال تحصیل

6

9854521006

مزيدي  شرف  ابادي-فائزه

درحال تحصیل

7

9854521007

مومني-خديجه

درحال تحصیل