شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشکده پیراپزشکی یزد

تلفن مستقیم ریاست دانشکده :          03536233235

پست الکترونیک ریاست دانشکده :

hsadeghian@ssu.ac.ir

پست الکترونیک دانشکده :

 
p.pirapezeshki@ssu.ac.ir

دانشگاه نهادي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و كارآفرين است.