شورای پژوهشی پردیس بین الملل در قالب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم زیستی از سال 1389 فعالیت‏های خود را با هدف گسترش روحیه پژوهش و به‏ کارگیری دانش بشری در تمام علوم مرتبط با علوم زیستی و انجام پژوهش‏های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در حیطه علوم زیستی و تلاش در جهت استفاده از این علوم در درمان و ایجاد زمینه ‏های مناسب جهت امور پژوهش آغاز نموده و در این راستا جلسات شورای پژوهشی به ‏طور مرتب و طبق برنامه زمانی مشخصی که اعضا شورا از آن اطلاع دارند تشکیل و در مورد طرح‏های ارسالی به شورا تصمیم ‏گیری می‏شود و در هر جلسه به‏ طور متوسط 5 طرح تحقیقاتی ارائه می‏گردد.

اسامی اعضاء شورای پژوهشی پردیس بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر محمد حسن شیخها

2

دکتر سیدمهدی کلانتر

3

دکتر جواد زوار رضا

4

دکتر عباسعلی جعفری

5

دکتر علیرضا حیدری

6

دکتر رضا منصوری

7

دکتر بهروز افلاطونیان

8

دکتر حبوباتی

9

دکتر سعید کارگر

10

دکتر نسرین قاسمی

11

دکتر فاطمه صفری

12

دکتر فاطمه حقیر سادات

13

دکتر ملیحه شکوه ‏فرد