دوره های آموزشی پائیز 96

ردیف

نام کلاس

شغلی

عمومی

تاریخ

 1

حقوق گیرندگان خدمت

 

 √

 1396/07/03

 2

اموال و مالکیت

 

 

 1396/07/12

 3

 تحول فردی و انگیزش

 √

 

 1396/08/02

 4

روان شناسی و بهداشت روان

 √

 

 1396/08/23

 5

مهندسی مجدد

 √

 

 1396/09/06

 6

قانون مجازات اسلامی

 √

 

 1396/09/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی زمستان 96

ردیف

نام کلاس

شغلی

عمومی

تاریخ

1

 مخاطرات فیزیکی و محافظت فردی (2)

 


1396/10/5