هدف بهداشت حرفه ای تامین وحفظ سلامت نیروی کار بعنوان یکی از محورهای اساسی توسعه پایدار است

تشکیلات

خدمات طب کار

خدمات بهداشت حرفه ای

برنامه های خاص

عوامل ارگونومیک

عوامل فیزیکی

عوامل شیمیایی