طرح روی جلد پایان نامه (رشته پزشکی)                   فرمت ورد         فرمت pdf

طرح پشت جلد پایان نامه (رشته پزشکی)                 فرمت ورد          فرمت pdf

طرح روی جلد پایان نامه (رشته دندانپزشکی)             فرمت ورد          فرمت pdf

طرح پشت جلد پایان نامه (رشته دندانپزشکی)           فرمت ورد           فرمت pdf

طرح روی جلد پایان نامه (رشته داروسازی)               فرمت ورد           فرمت pdf

طرح پشت جلد پایان نامه (رشته داروسازی)              فرمت ورد           فرمت pdf