رشته ها و مقاطع تحصيلي پردیس بین الملل

 

رديف

رشته

مقطع

سال تاسيس

1

پزشکی

دکترای حرفه ای

1388

2

دندانپزشکی

دکترای حرفه ای

1388

3

داروسازی

دکترای حرفه ای

1390

4

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

PhD

1390

5

بیوشیمی بالینی-دکتری

PhD

1392

6

بیولوژی تولید مثل- دکتری

PhD

1396

7

پزشکی مولکولی-دکتری

PhD

1392

8

سلامت در بلایا-دکتری

PhD

1392

9

مهندسی بهداشت محیط

PhD

1391

10

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

كارشناسي ارشد

1388

11

آمار زیستی

كارشناسي ارشد

1394

12

ارگونومی

كارشناسي ارشد

-

13

اپیدمیولوژی

كارشناسي ارشد

1390

14

اکولوژی انسانی

كارشناسي ارشد

-

15

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد

1388

16

بهداشت و ایمنی موادغذایی

کارشناسی ارشد

1391

17

بیوشیمی -ارشد

کارشناسی ارشد

1388

18

پرستاری مراقبتهای ویژه

کارشناسی ارشد

1392

19

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

1396

20

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

1396

21

زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد

1393

22

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

1389

23

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

1394

24

علوم تشریح

کارشناسی ارشد

1389

25

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

1388

26

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

1390

27

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

1393

28

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

1393

29

مدیریت پسماند

کارشناسی ارشد

1396

30

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

1388

31

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

1388

32

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد

1390

33

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد

1394

34

پرستاری

کارشناسی پیوسته

1394