ترم بندی دروس پردیس بین الملل

 

رديف

رشته

مقطع

دریافت فایل ترم بندی دروس

1

پزشکی

دکترای حرفه ای

PDF

2

دندانپزشکی

دکترای حرفه ای

PDF

3

داروسازی

دکترای حرفه ای

PDF

4

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

PhD

PDF

5

بیوشیمی بالینی-دکتری

PhD

PDF

6

بیولوژی تولید مثل- دکتری

PhD

PDF

7

پزشکی مولکولی-دکتری

PhD

PDF

8

سلامت در بلایا-دکتری

PhD

PDF

9

مهندسی بهداشت محیط

PhD

PDF

10

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

كارشناسي ارشد

PDF

11

آمار زیستی

كارشناسي ارشد

PDF

12

ارگونومی

كارشناسي ارشد

PDF

13

اپیدمیولوژی

كارشناسي ارشد

PDF

14

اکولوژی انسانی

كارشناسي ارشد

PDF

15

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد

PDF

16

بهداشت و ایمنی موادغذایی

کارشناسی ارشد

PDF

17

بیوشیمی -ارشد

کارشناسی ارشد

PDF

18

پرستاری مراقبتهای ویژه

کارشناسی ارشد

PDF

19

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

PDF

20

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

PDF

21

زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد

PDF

22

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

PDF

23

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

PDF

24

علوم تشریح

کارشناسی ارشد

PDF

25

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

PDF

26

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

PDF

27

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

PDF

28

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

PDF

29

مدیریت پسماند

کارشناسی ارشد

PDF

30

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

PDF

31

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

PDF

32

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد

PDF

33

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد

PDF

34

پرستاری

کارشناسی پیوسته

PDF