مدرسه سالم ،محور توسعه مدرسه محل يادگيري دانش و مهارتها و كسب نگرش هايي است كه فردرا در تمام زندگي همراهي نموده وتضمين كننده درستي شيوه زندگي مي باشند .شكوفايي تمام وكمال استعدادها و دستيابي به بالاتريت سطوح فراگيري ،نيازمند برخورداري فرگيرندگان از سلامت و رفاه مي باشد.بدين ترتيب سرمايه گذاري كشورها در امر آموزش ،كه يكي از راهبردي ترين انواع سرمايه گذاري و بلكه مهمترين آنها مي باشد،خواهد توانست حداكثر بازدهي را در برداشته باشد. اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،دولت را موظف مي سازد تا وسايل آموزش كودكان را دركنار پرورش ايشان فراهم آورد.چنين نگرشي در منظر بين المللي نيز توجه خبرگان را به خود معطوف داشته است.توجه همسان به امر تامين سلامت وآموزش در بيانيه حقوق كودكان (كه كشور ما نيز به اجراي آن متعهد گرديده است)و نيز تاكيد مقامات آموزش و پرورش كشورهاي جهان بر؛آموختن براي زيستن و با هم زيستن؛در كنفرانس داكار در سال 2000ميلادي ،جنبه هايي ديگر از توجه توام به زندگي سالم و آموزش را منعكس مي نمايد. مفهوم رو به گسترش ؛ارتقاي سلامت؛كه بر توانمندسازي مردم در تساط بر سلامت خود و بهبود آن تاكيد دارد ،استفاده از جايگاههاي ارتقاي سلامت دانش آموزان را مطرح مي سازد.مدرسه محل آموزش و زندگي افرادي آماده فرگيري و آينده ساز است.محلي است كه افراد در زمانها ومكانهاي معين قابل دسترسي مي باشند و بدين لحاظ محلي است منحصر به فرد كه مي توان در آن و از طريق آن،مهارتهاوشيوه هاي زندگي سالم را به افراد آموخت واز مشكلات رفاه و سلامت در حال و آينده پيشگيري كرد و بدين ترتيب بلندترين گامها را در راه نيل به سطوح هر چه بيشتر رفاه برداشت.

 

دریافت اطلاعات آماری آموزشگاهها و جمعیت دانش آموزی

ازآموزش و پرورش مناطق تحت پوشش و جمع بندی آن

اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان در بدو ورود به دبستان

برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس برای گروههای هدف

دانش آموزان - اولیاء دانش آموزان - اولیاء مدارس

انجام معاینات بالینی و غربالگری دانش آموزان در مراکز بهداشتی درمانی

نظارت بر بهداشت محیط مدرسه با همکاری و هماهنگی واحد

بهداشت محیط و اعلام نواقص بازدید بهداشت محیط مدارس به مناطق آموزش و پرورش

اجرای طرح واکسیناسیون توا"م دانش آموزان 16-14 ساله

اجرای طرح مبارزه با پدیکلوز سر در مدارس فاقد مربی

 همکاری با واحد مبارزه با بیماریها در کنترل بیماریهای واگیر در مدارس

 انجام هماهنگی لازم جهت اجرای طرح ارتقای سطح سلامت دانش آموزان از طریق آموزش تغذیه و آهنیاری هفتگی

 برگزاری کارگاه آموزشی برای مربیان بهداشت آموزش و پرورش و رابطان بهداشت مدارس

 

خانم سهیلا احدیت

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس بهداشت مدارس

تلفن تماس: 36248021 داخلی 212

 

خانم طیبه دربیدی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس بهداشت مدارس

تلفن تماس: 36248021 داخلی 212