سرفصل

 

سرفصل رشته های مختلف کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی( PhD)

رديف

رشته

مقطع

دریافت فایل سرفصل دروس

1

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

PhD

PDF

2

بیوشیمی بالینی

PhD

PDF

3

بیولوژی تولید مثل

PhD

PDF

4

پزشکی مولکولی

PhD

PDF

5

سلامت در بلایا

PhD

PDF

6

مهندسی بهداشت محیط

PhD

PDF

7

آموزش بهداشت در ارتقا سلامت

كارشناسي ارشد

PDF

8

آمار زیستی

كارشناسي ارشد

PDF

9

ارگونومی

كارشناسي ارشد

PDF

10

اپیدمیولوژی

كارشناسي ارشد

PDF

11

اکولوژی انسانی

كارشناسي ارشد

PDF

12

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد

PDF

13

بهداشت و ایمنی موادغذایی

کارشناسی ارشد

PDF

14

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

PDF

15

پرستاری مراقبتهای ویژه

کارشناسی ارشد

PDF

16

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

PDF

17

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

PDF

18

زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد

PDF

19

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

PDF

20

سلامت سالمندی

کارشناسی ارشد

PDF

21

علوم تشریح

کارشناسی ارشد

PDF

22

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد

PDF

23

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

PDF

24

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

PDF

25

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد

PDF

26

مدیریت پسماند

کارشناسی ارشد

PDF

27

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

PDF

28

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد

PDF

29

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد

PDF

30

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد

PDF