نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سیدمجتبی یاسینی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:متخصص روانپزشکی

ایمیل: yassiniard@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

ایمیل

رزومه

دکتر قاسم دستجردی

استادیار

 drgdasjerdi@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

دکتر رضا بیدکی

دانشیار

 reza.bidaki111@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

دکتر محمد نادی

استادیار

 drnadis@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

دکتر گلرسته خلاصه زاده

دانشیار

 fa.ne457@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

دکتر فاطمه حسینی

دانشیار

 hosseini.k.f@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

دکتر پروانه رشیدپور

استادیار

 

Initiates file downloadرزومه

دکتر طاهره صادقیه

استادیار

 dr_maryamsadeghiye@yahoo.com

رزومه

دکتر بنفشه فرزین راد

استادیار

Farnaz1524@yahoo.com

رزومه

نام و نام خانوادگی: خانم زهره ایروانی

سمت: کارشناس گروه روانپزشکی 

تحصیلات:کارشناسی مددکاری اجتماعی