همایش آموزشی اصول و پاکسازی و ضدعفونی ابزار (درون بین)شامل آندوسکوپ،لاپاراسکوپ،آرتروسکوپ و سیستوسکوپ درتاریخ 96/10/18از ساعت 8-12 در سالن هتل صفاییه یزد جهت کارشناسان کنترل عفونت ،کارشناسان بهداشت محیط ، کارشناسان تجهیزات پزشکی و مسئولین اتاق عمل کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی برگزار گردید