ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

ایندکس

مقاله

1

بررسی فعالیت فیزیکی دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393-1394

مجله پژوهان

1396 

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

2

بررسی شیوع هپاتیت G در اهداکنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون یزد در سال 91

International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

3

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های اگزاسیلینازی blaOXA-23 و blaOXA- 24 در جدایه های اسینتوباکتر بومانی ازنمونه های تراشه های بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 

Journal of Isfahan Medical School

1396

2017

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

4

تعیین جهش ژن های gyrAو parC در جدایه های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه های زخم سوختگی در یزد  

Journal of Isfahan Medical School

1396

2017

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

5

 Occupationa stress among the staffs of health centers in Yazd in 2016

Social Determinants of Health

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

6

Loneliness and Its Related Factors among Elderly People in Yazd

Elderly Health Journal

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

7

Prevalence of ESBLs in Acinetobacter baumannii isolated from intensive care unit (ICU) of Ghaem hospital, Mashhad, Iran

Journal of Pure and Applied Microbiology

1396

2017

ISI Web of science

Initiates file downloadدریافت

8

Antimicrobial Resistance Pattern of Escherichia coli Isolated from

Chickens with Colibacillosis in Yazd, Iran

Journal of Food Quality and Hazards Control

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

9

Characterization of low, medium and high energy collimators for common isotopes in nuclear medicine: A Monte Carlo study

Iran J Nucl Med

1396

2017

ISI Web of science

Initiates file downloadدریافت

10

Gestational Diabetes Mellitus: Trend Assessment of Incidence and Related Risk Factors in Yazd-2008-2013

Iranian Journal of Diabetes and Obesity

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

11

Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Faculty Members and Impact of Work-Related Factors on Its Prevalence

Journal of Clinical and Basic Research (JCBR)

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

12

Evaluation of responsiveness to non-clinical demands of patients in Iran: A quantitative study on the university hospitals in Bushehr

Social Determinants of Health

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

13

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و پاسخگویی بیمارستان و ارتباط ان با وفاداری بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی شهر یزد درسال 1395

طلوع بهداشت

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

14

AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF SUPERFICIAL FUNGAL INFECTIONS IN PATIENTS REFERRED TO YAZD CENTRAL LABORATORY, IRAN

Acta HealthMedica

1396

2017

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

15

بررسی ارتباط بین پلی مرفیسمrs2488475 ژن PTPN2 وسقط مکرر

Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility

1396

2017

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

16

بررسی ارتباط میزان فعالیت فیزیکی و اختلالات خواب در دانشجویان غیر پزشکی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

1396

2017

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

17

مولد عفونت ادراری جدا Escherichia Coli در جدایه های AmpC بررسی فراوانی ژن های بتالاکتامازی شده از بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان های شهر یزد در سال 1394

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

1396

2017

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

18

Association of Sleep Disorder with Academic Performance of High School Students of Taft in the Academic Year 2014-2015

International Journal of Surgical Advances

1396

2017

ISI Web of science

Initiates file downloadدریافت

19

Effects of antidepressants on parameters, melondiadehyde, and diphenyl-2-picryl-hydrazyl levels in mice spermatozoa

Int J Reprod BioMed

1397

2018

ISI Web of science

Initiates file downloadدریافت

20

Evaluating the Frequency of aac(6")-IIa, ant(2")-I, intl1, and intl2 Genes in Aminoglycosides Resistant Klebsiella pneumoniae Isolates Obtained from Hospitalized Patients in Yazd, Iran

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

1397

2018

Pubmed

Initiates file downloadدریافت

21

بررسی فراوانی کم خونی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر یزد 96-1395

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

1397

2018

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

22

Polyurethane sheet impregnated with Arabinogalactan can lead to increase of attachment of promastigotes and Amastigote of Leishmania major (MRHO/ IR/75/ER) by GP63 and HSP70 genes

Materials Science & Engineering C

1397

2018

ISI Web of science

Initiates file downloadدریافت

23

Congenital Hypothyroidism in Yazd: Is It Really Prevalent

Acta Medica Iranica

1397

2018

Pubmed

Initiates file downloadدریافت

24

Anthropometric Indicators of the Elementary School Students in Yazd: A Comparison with WHO Standards

Journal Nutrition and Food Sciences

1397

2018

علمی پژوهشی

Initiates file downloadدریافت

25

The pattern of antibiotic resistance of pathogens isolated from urine cultures of patients referred to Yazd Central Laboratory in 2012-2013

Biomedical Research and Therapy

1397

2018

SCOPUS

Initiates file downloadدریافت

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش

نوع همایش

سال

چکیده مقاله

1

Potential life lost in those who have died frombrain & Central Nervous System tumors in Yazd

The 5th Symposium ofWorld Federation of

Neurosurgical  Societies

بین المللی

2016

Initiates file downloadدریافت

2

Seasonal Variation in Cerebrovascular

Accident Mortality

The 5th Symposium ofWorld Federation of

Neurosurgical Societies

بین المللی

2016

Initiates file downloadدریافت

3

 Years of potential life lost caused by prostate cancer deaths in Yazd –10 years analysis

International Congress of Nephrology and Urology

بین المللی

2016

Initiates file downloadدریافت

4

 Trend of mortality and years of life lost attributable to hypertension in Yazd-Iran

International Congress of Nephrology and Urology

بین المللی

2016

Initiates file downloadدریافت

5

Gestatlonal dlabetes melltus : trend assessment of Incidence and related risk factors

The 11 th International Congress of Endocrine Disorders

بین المللی

2016

Initiates file downloadدریافت

             مرکز تحقیقات پایش سلامت

 

 

صفحه اصلی

-----------------------------------------------------------

معرفی مرکز

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------

اساسنامه

-----------------------------------------------------------

سرپرست و اعضای شورای پژوهشی

-----------------------------------------------------------

اولویت های و دستاوردهای پژوهشی

­-----------------------------------------------------------

فرم ها

-----------------------------------------------------------

دستورالعمل ها

-----------------------------------------------------------

مقالات چاپ شده در نشریات

-----------------------------------------------------------

مقالات ارائه شده در همایش ها

-----------------------------------------------------------

فایل های آموزشی

-----------------------------------------------------------

سایت های مرتبط

-----------------------------------------------------------

ارتباط با مرکز