بهداشت حرفه ای گامی به سوی سلامتی

شماره تماس شکایات 1490

ارتباط با واحد بهداشت حرفه ای

تلفن تماس  : 03517244475  داخلی 280 و 305

شماره فکس : 7254750 – 7249898

آدرس الکترونیکی واحد : occup_health@ssu.ac.ir

آدرس پستی : یزد میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طبقه دوم معاونت بهداشتی