مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 

اساسنامه

مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف:

1-     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم"سلامت و ایمنی غذا"

2-     انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز های جامعه اسلامی

3-     جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت و ایمنی غذا

5-     ترغیب،تشویق و بکارگیری محققین

6-      کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف- شورایعالی

ب- رئیس مرکز

ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

1-     رئیس دانشگاه  علوم پزشکی یزد

2-     معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد

3-     معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد

4-     رئیس مرکز

5-     سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

 

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-     تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-     بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4-     بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستورالعمل مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6-      پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و درحدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضاء مرکز:مرکز دارای دونوع عضو بشرح زیر است:

الف- اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب- اعضاء وابسته: که اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده9- منابع مالی مرکز:

الف- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و پنجاه و سومین جلسه مورخ 1395/2/26شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی،این اساسنامه در 9ماده و یک تبصره به تصویب رسید.