شعار سال 2014 پرستاری .....

کارشناسی پرستاری

دکتر خدیجه نصیریانی

دکترای پرستاری - دانشیار

شماره تماس مستقیم : 38249702

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 236

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

پست الکترونیک :  nasiriani@ssu.ac.ir

دکتر فرحناز فرنیا

دکترای پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 300

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

دکتر علی اکبر واعظی

دکترای پرستاری 

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 233

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

پست الکترونیک :  vaeziali@.ssu.ac.ir

 

دکتر مصطفی جوادی

دکترای پرستاری

شماره تماس مستقیم : 38249704

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 264

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

دکتر حسین توانگر

دکترای پرستاری

شماره تماس مستقیم : 38249706

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 200

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

دکتر نیره سلمانی

دکترای پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 246

زمان حضور: سه شنبه تا چهارشنبه

 

خانم خدیجه دهقانی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 202

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم طاهره سلیمی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 228

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم زهره کلانی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 230

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم آزیتا آریایی نژاد

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 222

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم زهرا علی ماندگاری

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور: دوشنبه تا چهارشنبه

 

خانم زهرا نامجو

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 227

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

Initiates file downloadرزومه

 

آقای ناصر اعتماد العلماء

کارشناس پرستاری

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 250

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

آقای عمار صالحی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 234

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

آقای محمد رضا زارع

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 224

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم منصوره وحدتی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 205

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم فریبا افشاری

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

شماره دانشکده : 38241751

داخلی : 223

زمان حضور: شنبه تا چهارشنبه

 

خانم زهرا پور موحد

کارشناس ارشد پرستاری کودکان (دانشجوی دکترا)

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور: در حال تحصیل

 

خانم پوران حیدری

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه (دانشجوی دکترا)

شماره دانشکده : 38241751

زمان حضور: در حال تحصیل

برنامه های تئوری و کارآموزی نیمسال دوم 98-97

Initiates file downloadپرستاری ترم 2 الف

Initiates file downloadپرستاری ترم 2 ب

Initiates file downloadپرستاری ترم 4 الف

Initiates file downloadپرستاری ترم 4 ب

Initiates file downloadپرستاری ترم 6

Initiates file downloadپرستاری ترم 8


برنامه های تئوری و کارآموزی نیمسال دوم 97-96

Initiates file downloadپرستاری ترم 2 الف

Initiates file downloadپرستاری ترم 2 ب

Initiates file downloadپرستاری ترم 4

Initiates file downloadپرستاری ترم 6

Initiates file downloadپرستاری ترم 8


برنامه های تئوری و کارآموزی نیمسال اول 97-96

Initiates file downloadپرستاری ترم 1

Initiates file downloadپرستاری ترم 3

Initiates file downloadپرستاری ترم 5

Initiates file downloadپرستاری ترم 7


برنامه های تئوری و کارآموزی نیمسال دوم 96-95

Initiates file downloadپرستاری ترم 8

Initiates file downloadپرستاری ترم 6

Initiates file downloadپرستاری ترم4

Initiates file downloadپرستاری ترم2