انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شعبه یزد) راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1396/9/26 در محل اتاق پایلوت تحقیقاتی واقع در طبقه همکف دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد. لذا بدینوسیله از کلیه دانشجویان دعوت بعمل می اید تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

اسامی داوطلبین عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

1

محسن انصاری

دکتری

2

مریم غلامی

دکتری

3

رضا علی غلاح زاده

دکتری

4

مهرناز حسین زهی

کارشناسی ارشد

5

فرشته مولوی

کارشناسی ارشد

6

پروانه کردیزدی

کارشناسی

7

زهرا جهانبانی

کارشناسی

8

زهرا میر عبدالهی

کارشناسی

9

فاطمه امامی

کارشناسی

10

میلاد یداللهی

کارشناسی