جلسه آمادگی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397، روز سه شنبه مورخ 28/9/1396 با حضور دکتر مختاری و خانم مهندس غلامی در اتاق پایلوت تحقیقاتی واقع در طبقه همکف دانشکده بهداشت برگزار خواهد گردید. لذا بدینوسیله از کلیه دانشجویان علاقمند جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دعوت بعمل می آید تا در این جلسه حضور بهم رسانند.