نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد رضا مزین

سمت :  مُدیر گروه  

پست الکترونیک : mozayan38@yahoo.com

جهت دریافت برنامه کاری کلیک نمایید

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر جعفر عسکری

سمت :  عضو گروه (بخش روان شناسی) 

پست الکترونیک : askarifarr@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت برنامه کاری کلیک نمایید

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر کاظم برزگر

سمت :  عضو گروه (بخش زبان انگلیسی)  

پست الکترونیک : kazembarzegar@yahoo.com

جهت دریافت برنامه کاری کلیک نمایید