اعضاء هيئت علمي مركز

 

مهندسی بافت

رزومه

دکتر حبیب نیکوکار (سرپرست)             

 

سلول های بنیادی جنینی انسانی و سلول های زایا

رزومه

دکتر بهروز افلاطونیان (مدیریت)            

 

بیولوژی مولوکولی، مهندسی ژنیتک و اپی ژنتیک

رزومه

دکتر احسان فراشاهی یزد                    

 

پاتولوژی

رزومه

دکتر سید حسین حکمتی مقدم            

 

بیوسنسورها

رزومه

دکتر مصطفی عظیم زاده