سید مسعود موسوی

پست سازمانی: تعهد خاص گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت

پست الکترونیک: m.mousavihp93@gmail.com

 

رزومه