دکتر محمد زارع زاده

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیک:zamomehdi@gmail.com

رزومه

برنامه هفتگی 

طرح درس