آقای حسین عامری

پست سازمانی: تعهد خاص گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت

پست الکترونیک: hamery7@yahoo.com

رزومه