دکتر حسین عامری

پست سازمانی:  عضو هیأت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی:  دکترای اقتصاد سلامت

پست الکترونیک: hamery7@yahoo.com

رزومه

برنامه هفتگی 

طرح درس