رسالت بیمارستان محمد صادق افشار:

 

ارتقاء سلامت از طريق پيشگيري و درمان مبتني بر آموزش و پژوهش با حفظ كرامت انساني

 

 چشم انداز بیمارستان :

 

بيمارستان چهار ستاره با درجه يك عالي