فاطمه جعفری

خانم فاطمه جعفری ندوشن

پست سازمانی: کارشناس گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمانی

پست الکترونیک: fjafari2411@gmail.com

شماره تماس: 31492213-035

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15