رشته مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال 1364 با حدود 29 دانشجو در مقطع کاردانی تأسیس گردید.بعد از آن از سال 1366 شروع به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی نمود و از سال 1368 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته نیز پذیرش نمود و هم اکنون فقط در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.تعداد دانشجویان این رشته 107 نفر می باشد.

 

دکتر مریم دافعی - دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی)

شهناز مجاهد - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

اعظم خوشبین - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

دکتر مهشید بکائی -  دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی)

دکتر بهناز انجذاب - دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی) 

دکترتهمینه فرج خدا - دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی)

 مریم محمدی - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

عالیه شیخعلیشاهی - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

زهره احمدی - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

مهناز امامی - کارشناس ارشد آموزش پزشکی

سیده فلور وزیری - کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مهین رحیمدل -کارشناس مامایی

زهره مشکوه - کارشناس ارشد آموزش پزشکی

لیلا اسدی - کارشناس ارشد مامایی قانونی

فریده خاوری - کارشناس ارشد آموزش مامایی

طیبه مختاری - کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

فاطمه مشیری نیا - کارشناس ارشد آموزش مامایی

سعیده نجفی - کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

مژگان دهقانی کارشناس مامایی (در حال گذراندن طرح)