عطیه ربانی

خانم عطیه ربانی

 

پست سازمانی: کارشناس مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمانی

پست الکترونیک: atiye_rabani73@gmail.com

شماره تماس: 31492212-035

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15