دکترمریم دافعی

مدیر گروه کارشناسی مامایی

عضو هیأت علمی مامایی دانشکاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

maryam-dafei@yahoo.com

ساعت حضوردردانشکده :شنبه تاچهارشنبه

Initiates file downloadرزومه

دکترمهشید بکائی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

mah_bokaie@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه 
رزومه

 


دکتر بهناز انجذاب

عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

behnaz_enjezab@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه

رزومه
http://www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/daneshkade_parastari_mamai/group/mamaie/My_CV91.doc


دکترمهشید بکائی

عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

mah_bokaie@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

دکترمریم دافعی

عضو هیأت علمی مامایی دانشکاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

maryam-dafei@yahoo.com

ساعت حضوردردانشکده :شنبه تاچهارشنبه

اعظم خوشبین

عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

a_khoshbin2000@yahoo.com
ساعت حضورذردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

 

 

دکتر تهمینه فرج خدا
عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

farajkhoda_t@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

شهناز مجاهد

عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

sh_mojahed@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

                                      

                   مهنازامامی                                                                                                                   کارشناس ارشداموزش پزشکی

mah.maybodi@yahoo.com                 

ساعت حضوردردانشکده:          

شنبه تاچهارشنبه

رزومه

سیده فلوروزیری

ارشناس ارشداموزش پزشکی

felorevaziri@yahoo.com

ساعت حضوردردانشکده:

شنبه تاچهارشنبه

رزومه

 

تست