جلسه­ ی ارائه پروژه 1 دانشجویان دکتری بهداشت محیط ورودی سال 1394 در تاریخ 24/10/1396 با حضور اساتید و دانشجویان این رشته برگزار گردید. طی این جلسه در ابتدا دانشجویان موضوعات خود را ارائه نموده سپس اساتید به پرسش و پاسخ پیرامون ارائه دانشجویان پرداختند. که در ذیل اطلاعات مربوط به عناوین و اساتید راهنمای هر دانشجو ذکر گردیده است.   

پروژه 1

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

اساتید راهنما

استاد مشاور

بهنام حاتمی

تولید بیودیزل از لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب شهری

دکتر مختاری

دکتر ابراهیمی

دکتر سلمانی

دکتر دالوند

محسن انصاری

ارزیابی راندمان  پودر کربن فعال تهیه شده از پوست گردو در حذف کادمیوم دو ظرفیتی از محیط آبی

دکتر احرامپوش

دکتر قانعیان

دکتر سلمانی

رحیمه علیزاده

طراحی و ساخت نانوحسگر مبتنی بر قالب مولکولی در جداسازی و اندازگیری آنتی بیوتیک اگزاسیلین در محلول های آبی

دکتر قانعیان

دکتر نصیری زاده

 

حسین کاردان

بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی روستاهای شهرستان یزد با استفاده از شاخص نوین ADWQI

دکتر ابراهیمی