جلسه ­ی ارائه پروژه 2 دانشجویان دکتری بهداشت محیط ورودی سال 1394 در تاریخ 25/10/1396 با حضور اساتید و دانشجویان این رشته برگزار گردید. طی این جلسه در ابتدا دانشجویان موضوعات خود را ارائه نموده سپس اساتید به پرسش و پاسخ پیرامون ارائه دانشجویان پرداختند. که در ذیل اطلاعات مربوط به عناوین و اساتید راهنمای هر دانشجو ذکر گردیده است.   

پروژه 2

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

اساتید راهنما

استاد مشاور

بهنام حاتمی

بررسی کارایی فرایند فتواکسیداسیون توام با پرسولفات در حذف رنگ بازیک زرد 28 از محلول های آبی

دکتر مختاری

دکتر ابراهیمی

 

محسن انصاری

تخمین اثرات بهداشتی ناشی از مواجه با آلودگی هوای شهر تهران با مدل Air Q plus

دکتر احرامپوش

 

رحیمه علیزاده

تخریب آنتی بیوتیک اگزاسیلین با روش پیشرفته سونوالکتروشیمی و اندازگیری در زمان آن توسط سنسور اصلاح شده بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی و نانولوله های کربنی

دکتر قانعیان

دکتر نصیری زاده

 

حسین کاردان

بررسی میزان سطح گاز رادون در آب آشامیدنی شهر تهران

دکتر ابراهیمی

دکتر معصوم بیگی