نام و نام خانوادگی

تاریخ

مبحث

خانم حمیده دهقانی

21/7/89

گزارش نویسی

خانم مهشید بکایی

17/8/89

نسخه نویسی

خانم حمیده دهقانی

10/9/89

CPR

خانم مهشید بکایی

22/9/89

مشاوره تنظیم خانواده

خانم مهشید بکایی

6/10/89

پایش رشد

خانم اعظم خوشبین

15/10/89

زایمان فیزیولوژیک

خانم شهناز مجاهد

22/10/89

ایدز در بارداری

خانم مهشید بکایی

29/10/89

پاپ اسمیر

خانم حمیده دهقانی

24/1/90

ارتباط در پرستاری

خانم حمیده دهقانی

21/2/90

اخلاق حرفه ای

نام و نام خانوادگی

تاریخ

مبحث

خانم زهره کلانی

6/7/90

هیپرتانسیون

خانم حمیده دهقانی

20/7/90

CPR در بزرگسالان ( Chest pain Management)

خانم مهسا خدایاریان

4/8/90

مدیریت تضاد

خانم اعظم خوشبین

18/8/90

تازه ها در پره اکلامپسی

خانم مهشید بکایی

2/9/90

تازه های روشهای پیشگیری از بارداری

خانم زهرا پور موحد

23/9/90

خستگی در پرستاران