*ایمیل تحصیلات تکمیلی: t_takmili@ssu.ac.ir

*شماره های تماس:

1- خانم فرحناز خبیری(سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده) 38209131-035

2- خانم مطهره السادات حسینی(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 38209154-035

3-آقای ایمان معینی نسب(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 38209153-035

4-آقای محمدعلی حق پناه(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 38209153-035

5-خانم سودابه اسدی(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 31492117-035

6-خانم مریم شمسایی(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 31492109-035

7-آقای سید عمادالدین مظلومی(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 31492110-035

8-آقای یونس حسین زاده(کارشناس تحصیلات تکمیلی) 31492110-035