*ایمیل تحصیلات تکمیلی: t_takmili@ssu.ac.ir

*شماره های تماس:

1- خانم فرحناز خبیری(سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده)-38209131  

2- خانم طاهره مقنیان(کارشناس تحصیلات تکمیلی)-38209154

3-آقای ایمان معینی نسب(کارشناس تحصیلات تکمیلی)-38209153

4-آقای محمدعلی حق پناه(کارشناس تحصیلات تکمیلی)-38209153

5-خانم سودابه اسدی(کارشناس تحصیلات تکمیلی)-31492117

6-خانم مریم شمسایی(کارشناس تحصیلات تکمیلی)-31492109